Sözlü Anlatım Türleri

NUTUK (Söylev) Bir topluluğa heyecan vermek ya da belirli bir düşünceyi aşılamak amacıyla yapılan konuşmalardır. Her konuda yapılabilir. Yunan edebiyatında Demosthenes, Latin edebiyatında ise Çiçero türünün ilk ve önemli temsilcileridir. > Edebiyatımızda ilk söylev örneği, “Göktürk Yazıtları”dır; Cumhuriyet Devri’nin en büyük...

Öğretici Metinler

Öğretici metinler dilin sanatsal işlevi dışında kullanıldığı, kanıları değiştirmeyi, bilgi ve haber vermeyi, karşıdakini düşündürmeyi amaçlayan kurmaca olmayan yazıların genel adıdır. ÖĞRETİCİ METİNLERDE METİN VE ZİHNİYET Bir yazar, hangi amaçla yazarsa yazsın kişiliğini ve kişiliğinin aracılığıyla da içinde yaşadığı toplumun zihniyetini...

Tiyatro Terimleri

Adapte: Yabancı bir eseri yer adları, şahıs adları, deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevirme; uyarlama. Adaptasyon: Adapte etme, uyarlama. Aksesuar: Tiyatro sahnesinde kullanılan eşya. Aksiyon: Roman, hikâye, tiyatro vb. türlerde konuyu genişleten asıl olaylar. Genel anlamıyla hareket. Aktör: Erkek...

Tiyatro (Göstermeye Bağlı Metinler)

Güzel sanatların en eski dallarından biri olan tiyatro, konuşma ve eyleme dayanan olayları oluş halinde gösteren ve yaşayanların ağzından anlatan yazı türüdür. Tiyatro, dramatik ya da ritmik sanat olarak diğer sanatlardan farklılık gösterir. Tiyatro Çeşitleri: Trajedi (Tragedya): Açık yönü ağır basan,...

Olay Çevresinde Oluşan Metinler

Anadolu’nun fethi ve Müslümanlaştırılması için savaşan alperen ve gazilerin gösterdikleri kahramanlıklar, Anadolu’da daha XII. yüzyılda Türk destan geleneğinin dini tasavvufi motiflerle yenilenerek sürdürülmesini sağlayan bir ortam hazırlamıştır. Bu ortamda oluşan eserler Battalname, Danişmentname, Saltukname, Hamzaname ve Dede Korkut Hikayeleridir. ROMAN Olmuş...

Anlatmaya Bağlı Metinler

Anlatmaya Bağlı Metinler Nelerdir Kısaca Bilgi Bu türde yukarıdaki şemadan da anlaşılacağı üzere eserin bir olay ekseninde cereyan etmesi söz konusudur. Roman, masal, hikaye, halk hikayesi, fabl, destan, manzum hikaye ve mesneviler bu türde ele alınır. Anlatmaya Bağlı Metinlerde Zihniyet Anlatmaya...

Teşhis (Kişileştirme) Sanatı

Teşhis (Kişileştirme) Sanatı Nedir Ne Demektir Kısaca Örnekler Doğadaki herhangi bir varlığı, canlıyı veya cansızı, insanmışçasına davrandırma veya insan gibi canlandırma sanatına Teşhis (Kişileştirme) Sanatı adı verilmektedir. O çay ağır akar yorgun mu bilmem Mehtabı hasta mı solgun mu bilmem Bu...

Tecahül-i Arif Sanatı

Tecahül-i Arif (Bilmezlikten Gelme) Sanatı Nedir Ne Demektir Kısaca Örnekler Söyleyişte bir zerafet ve anlam güzelliği katmak amacıyla bir olguyu veya olayı aslında çok iyi bildiği halde bilmiyormuş gibi anlatma sanatına Tecahül-i Arif Sanatı adı verilmektedir. Şakaklarıma kar mı yağdı ne...

Tariz (İğneleme) Sanatı

Tariz (İğneleme) Sanatı Nedir Kısaca Bilgi ve Örnekler Bir anlatımın görünürdeki manasının aslında tam zıddı kastedilerek ifade edilmesiyle meydana gelen mecazlı söyleyişe edebi sanatlarda tariz adı verilmektedir. Aferin oğlum Ahmet Bu yolda devam et Herifçioğlu Saint Michael’de koyuvermiş sakalı Neylesin bizim...

Kinaye (Değinmece) Sanatı

Kinaye (Değinmece) Sanatı Nedir Kısaca Örnekler Bir sözün hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmasıdır. Kinayede benzetme amacı yoktur. * Memurlarımızın çoğunun alnı açıktır. Bu cümledeki alnı açık sözü hem gerçek anlamı olan hafif kel hem de mecaz anlamı olan...

Nazım Birimi ve Nazım Şekli

Nazım Birimi Nedir Ne Demektir Kısaca Bilgi Şiiri oluşturan mısra gruplarına nazım birimi denir. Şiirin yapı taşlarından biridir. Nazım birimi şiir içindeki mısraların kümelenmesinden meydana gelir ve nazım şekilleri de bunlara göre belirlenir. Bu kümede bulunan mısraların sayısına göre de adlar...