Nazım Birimi ve Nazım Şekli

Nazım Birimi Nedir Ne Demektir Kısaca Bilgi

Şiiri oluşturan mısra gruplarına nazım birimi denir. Şiirin yapı taşlarından biridir. Nazım birimi şiir içindeki mısraların kümelenmesinden meydana gelir ve nazım şekilleri de bunlara göre belirlenir. Bu kümede bulunan mısraların sayısına göre de adlar alır.
Dize (mısra) Nedir: Dize en küçük nazım birimi olduğu gibi, bağımsız olduğunda, yani bir şiirden kopmamış olması durumunda da en küçük bir nazım biçimidir, [mısra-ı azade (bağımsız dize)]
Beyit Nedir: Aynı ölçüyle söylenmiş aralarında anlam bütünlüğü bulunan iki dizeye beyit (ikilik) denir.
Üçlük Nedir: Üç dizeden oluşan nazım birimine denir, bu birim , edebiyatımıza Batı edebiyatından girmiştir.
Dörtlük Nedir: Dört dizeden oluşan nazım birimidir.
Bent Nedir: Bir manzumede dizeler, birer düşünce çevresinde kümelenir. Belli sayıdaki dizelerin meydana getirdikleri bu kümelere bent adı verilir. Bentler; iki, üç, dört, beş, altı… dizelik kümeler halinde olabilir.

 

Nazım Şekli Nedir Ne Demektir Kısaca Bilgi

Bir şiirin nazım birimi ve kafiye ölçüsü ile ilgilli yapısına nazım şekli denir. Bir şiirin konusuna göre isimlendirilmesine ise “nazım türü” denir. Türk edebiyatında kullanılan nazım biçimleri şu şekilde gruplandırılır:
Halk edebiyatında: Koşma, varsağı, destan, semai, mani, ilahi…
Divan edebiyatında: Şarkı, tuyuğ, gazel, mesnevi, kıt’a …
Batı etkisindeki Türk edebiyatında: Sone, balad, terza-rima, serbest müstezat

»

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir