Kategori: Klasik Türk Edebiyatı

Kaside

Kaside Nedir Ne Demektir Hakkında Kısaca Bilgi Din ve devlet büyüklerini övmek için aruz ölçüsüyle 31-99 beyit arasında yazılan, kendi içinde birbirinden farklı bölümlerden oluşan divan şiirine kaside denir. Gazel ile birlikte divan edebiyatında en sevilen nazım biçimlerinin başında yer almaktadır....

Gazel

Gazel Nedir? Gazel Örnekleri Gazellerde; büyük çoğunlukla aşk ve güzellik konuları işlenir. Ayrıca ayrılık, sevgilinin güzelliği, baharın verdiği neşe gibi konular da gazellerde işlenir. Çoğu zaman coşkulu konuların işlendiği gazeller, konularına göre değişik isimler alır. Aşktan duyulan mutluluğu, sıkıntıyı, sevgilinin güzelliğini...

Mesnevi

Mesnevi Nedir Ne demektir Hakkında Kısaca Bilgi Mesnevide tüm beyitlerin mısraları kendi içerisinde uyaklı, aruz ölçüsünün kısa vezinleriyle kaleme alınan, divan edebiyatının en geniş ve uzun nazım şekline mesnevi adı verilmektedir. Mesnevi nazım biçimi Fars edebiyatının yani günümüzdeki İranlıların nazım şeklidir....

Divan Edebiyatı Şairleri Sanatçıları

ŞEYYÂD HAMZA (?-?) Mutasavvıf bir şair olan sanatçı, şiirlerinde dini tasavvufi konuları işlemiştir. HOCA MESUD (?-?) Döneminde kullanılan deyimleri ve atasözlerini nazma geçirmiş, şiirlerinde sade bir dil kullanmış, Arapça ve Farsça sözcüklerle oldukça az yer vermiştir. Eserleri: Süheyl ü Nevbahar, Ferhengnâme-i...

Baki

Baki Kimdir Hayatı Eserleri Biyografisi Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi Eğlence, zevk ve sefa sanatçılarından biri olan Baki, manzum eserlerinde din ya da  tasavvufa yer vermemiş, en güzel gazelleriyle karşımıza çıkmaktadır. Divan şiirini Arap ve İran şiiri seviyesine çıkaran Baki, yaşadığı dönemde...

Fuzuli

Fuzuli Kimdir Hayatı Eserleri Biyografisi Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi XVI. yüzyılda yaşamış divan edebiyatının güçlü şairlerinden olan Fuzûlî’nin Bağdat civarlarında doğduğu sanılmaktadır. Hayatını da Bağdat, Kerbela, Necef ve Hille bölgelerinde geçirmiştir. Sadece yaşadığı dönemde değil, sonraki dönemlerde de pek çok şairi...

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Mevlana Celaleddin-i Rumi Hayatı Şiirleri Kişiliği (1207-1273) 13. yüzyıl sanatçısıdır. Mevlana, büyük bir mutasavvıf, şair, bilgin, düşünür olan sanatçının asıl adı Muhammed, lakabı Celalleddin-i Rumi’dir. Sanatçı, şiirlerinde Şems, Şems-i Tebrîzî, Hâmûş ifadelerini de mahlas olarak sıkça kullanmıştır. Yapıtlarında tasavvuf düşüncesini işleyen...

Divan Edebiyatında Kullanılan Türler

Divan Edebiyatında Kullanılan Türler Divan Edebiyatında Kullanılan Manzum Türler Tevhit: Allahı, yaratılış ve kainatın aslı gibi unsurları ele alıp işleyen manzumelere “tevhit” adı verilmektedir. Tevhitte Allah’ın kudret isimleri yer alır. Münacaat: Allah’a yakarmak ve Allah’tan istekte bulunmak maksadıyla yazılan şiirlere denir....

Divan Edebiyatında Nesir

Divan Edebiyatında Nesir Ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır. Divan edebiyatı nesrinde paragraf düzeni yoktur. Divan nesri sade nesir, orta nesir, süslü nesir olmak üzere üçe ayrılır. Sade Nesir Asıl amacın bir düşünceyi ifade etmek, bir bilgiyi aktarmak olduğu metinlerde kullanılan...

Divan Şiirinde Mahallileşme, Türki Basit ve Sebki Hindi Akımı

Divan Edebiyatında Mahallileşme Akımı Şehirlerde rastlanan halk dili ve divan tarzı söyleyişlerden, Türk halk edebiyatındaki aşık tarzı söyleyişten doğan bir akımdır. Divan şiirimizde İstanbul’un fethinden sonra başlayarak etkisini artıran bu akımda İstanbul şivesine ve İstanbul tabiatına yaklaşma amaçlanmıştır. XVI. yüzyılda Baki’de...

Divan Edebiyatı

On üçüncü asırda Osmanlı’nın kuruluşunda Hoca Dehhani ile başlayıp 16-17-18 asırlarda en büyük sanatçılarıyla olgunluk evresini yaşayan, on dokuzuncu asrın bitimine doğru Batı medeniyetinin tesiriyle değerini kaybetmeye başlayan bir edebiyat geleneğidir. Bu nedenle bu edebiyata “Eski Türk Edebiyatı” da denilmektedir. Divan...