Kategori: Genel Edebiyat Bilgileri

Hisarcılar (Hisar Topluluğu)

Hisar topluluğu ilk sayısı 16 Mart 1950’de çıkan Hisar dergisi çevresinde toplanan şair ve yazarların oluşturduğu bir edebi topluluktur. Memleketçi edebiyatın devamı niteliğindedir. Garip akımına ve ideolojinin savunucusu olan Nazım Hikmet ve Mavicilere karşıdırlar. Başka ulusları taklit ederek ulusal bir sanat...

Baharda Hikayesi

Karlar henüz topraktan kalkmadı, ama insanın gönlü baharı çekiyor. Ağır bir hastalıktan sonra düzeldiğinizde bulanık önsezilerin yüreğinizde kıpırdandığı, durup dururken gülümsediğiniz o mutluluk hâlini unutmamışsı- nızdır. Görüldüğü kadarıyla şimdi doğa da böyle bir durumu yaşıyor. Toprak henüz buz gibi, ayaklarınızın altında...

Edebiyat ve Din İlişkisi

Dinler, tarihin bütün devirlerinde ve bütün toplumlarda daima mevcut olan evrensel ve köklü bir olgudur. Toplumların hayatında önemli bir yere sahip olan dinin edebiyata ve sanata etkileri de çok yoğundur. Türk edebiyatında dinî motifler önemli yer tutmaktadır. Edebi bakımdan dinlerin tarifini...

Edebiyat ile Felsefe Arasındaki İlişki

Felsefe ve Edebiyat İlişkisi Güzel sanatların bir kolu olan edebiyat ile sistematik ve soyut bir düşünce disiplini olan felsefe arasında yakın bir ilişki vardır. Hem felsefenin hem de edebiyatın merkezinde insan vardır. Her ikisinin de en önemli malzemesi dildir, bazı durumlarda...

Edebiyat ile Psikoloji Arasındaki İlişki

Edebiyat ile Psikoloji Arasındaki İlişki Edebiyat ile psikoloji birbirilerine oldukça yakın iki alandır. Her ikisi de insan yaşamını, insanın iç dünyasını anlamaya çalışır. Psikoloji bilimi bazen bir edebî eserdeki kişinin ruhsal yaşamını irdelemeye çalışır bazen de sanatçılar psikolojiden yararlanarak eserlerini oluştururlar....

Orhun Kitabeleri (Köktürk Yazıtları)

Orhun Yazıtları (Kök Türk Anıtları) Hakkında Kısaca Bilgi Kök Türk Kitabeleri Türkçenin bilinen yazılı ilk örnekleridir. 8. yüzyılın başlarında Orhun Vadisi’ne dikilen kitabelerdir. Dönemin koşulları gereği taş anıtlara yazılmış metinlerden oluşur. Orhun Abideleri veya Köktürk Yazıtları olarak da adlandırılmıştır. Kök Türk...

Fecr-i Ati Topluluğu Edebiyatçıları

FECRİATİ EDEBİYATI KADROSU Celal Sahir, Ahmet Haşim, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mehmet Fuat Köprülü, Refik Halit Karay, Ali Canip Yöntem, Emin Bülent, Hamdullah Suphi, Fazıl Ahmet, Müfit Ratip (yazman)… EMİN BÜLENT SERDAROĞLU (1886-1942) Hem bireysel hem de toplumsal konularda şiirler yazmıştır. Fecriati...

Ahmet Haşim

Ahmet Haşim Kimdir Hayatı Biyografisi Eserleri Edebi Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi (1884-1933) Fecriati’nin en önemli temsilcilerinden biri olan şair, topluluk dağıldıktan sonra hiçbir edebi topluluğa katılmamış, sanat yaşamına bağımsız olarak devam etmiştir. Şiir dışında fıkra, gezi türünde de eserleri vardır. Ahmet...

Sözlü Anlatım Türleri

NUTUK (Söylev) Bir topluluğa heyecan vermek ya da belirli bir düşünceyi aşılamak amacıyla yapılan konuşmalardır. Her konuda yapılabilir. Yunan edebiyatında Demosthenes, Latin edebiyatında ise Çiçero türünün ilk ve önemli temsilcileridir. > Edebiyatımızda ilk söylev örneği, “Göktürk Yazıtları”dır; Cumhuriyet Devri’nin en büyük...

Öğretici Metinler

Öğretici metinler dilin sanatsal işlevi dışında kullanıldığı, kanıları değiştirmeyi, bilgi ve haber vermeyi, karşıdakini düşündürmeyi amaçlayan kurmaca olmayan yazıların genel adıdır. ÖĞRETİCİ METİNLERDE METİN VE ZİHNİYET Bir yazar, hangi amaçla yazarsa yazsın kişiliğini ve kişiliğinin aracılığıyla da içinde yaşadığı toplumun zihniyetini...

Olay Çevresinde Oluşan Metinler

Anadolu’nun fethi ve Müslümanlaştırılması için savaşan alperen ve gazilerin gösterdikleri kahramanlıklar, Anadolu’da daha XII. yüzyılda Türk destan geleneğinin dini tasavvufi motiflerle yenilenerek sürdürülmesini sağlayan bir ortam hazırlamıştır. Bu ortamda oluşan eserler Battalname, Danişmentname, Saltukname, Hamzaname ve Dede Korkut Hikayeleridir. ROMAN Olmuş...

Anlatmaya Bağlı Metinler

Anlatmaya Bağlı Metinler Nelerdir Kısaca Bilgi Bu türde yukarıdaki şemadan da anlaşılacağı üzere eserin bir olay ekseninde cereyan etmesi söz konusudur. Roman, masal, hikaye, halk hikayesi, fabl, destan, manzum hikaye ve mesneviler bu türde ele alınır. Anlatmaya Bağlı Metinlerde Zihniyet Anlatmaya...