Kategori: Tanzimat Edebiyatı

Tanzimat Dönemindeki Sanatçılar

NABIZADE NAZIM (1862-1893) Servetifünun dergisinin ilk yazarlarındandır. Edebiyata şiirle başlamış, roman ve öykü türündeki eserleriyle tanınmıştır. Realizmden natüralizme geçişin öncüsüdür. Eserlerinde anlaşılır bir dil kullanmıştır. Eserleri: Roman: Karabibik, Zehra Öykü: Yadigarlarım, Haspa, Hala Güzel, Sevda, Zavallı Kız, Bir Hatıra, Seyyie-i Temasüh Şiir:...

Ziya Paşa

Ziya Paşa Kimdir Hayatı Eserleri Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi Ziya Paşa, Tanzimat Edebiyatı’nın eski ile yeni arasında bocalayan toplumcu bir yazarıdır. Bu yüzden Ziya Paşa‘ya “ikilem şairi” denir. Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri de vardır, genellikle aruz ölçüsünü kullanmıştır. Dilde sadeleşmeyi savunmasına...

Namık Kemal

Namık Kemal Kimdir Hayatı Biyografisi Yenilikleri Edebi Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi Edebiyat tarihimizde “Vatan Şairi” ve “Hürriyet Şairi” olarak tanınmıştır. Namık Kemal verdiği eserlerinde “vatan, hürriyet, özgürlük, eşitlik” gibi konularını işlemiştir. Hece ile şiirler yazmış, genellikle aruzu kullanmıştır. Tiyatroda eğlence ile...

Şinasi

Şinasi, İbrahim Şinasi kimdir hayatı Hakkında Kısaca Bilgi Batı etkisindeki Türk edebiyatının bilinçli ilk öncüsüdür ve Tanzimat Edebiyatı’nı başlatan sanatçıdır. Dilde sadeleşme hareketinin öncüsü olup şiiri mecazlardan kurtarıp yalın bir dil kullanmıştır. Batı tarzı düz yazısının temellerini atmış, cümleleri kısaltmış ve...

Tanzimat Dönemi Gazeteler

Halkı bilgilendirmede araç olarak kullanılmıştır. Dönemin fikri ve edebi tartışmalarına yer verilmiştir. Makale, fıkra gibi yeni türlere yer verilmiştir. Sade bir dil kullanılmıştır. İlk Resmi Gazete Takvim-i Vakayi (1831) İlk gazete, 1831’de çıkarılmaya başlanan Takvim-i Vakayi adlı resmi gazetedir. Haftalık olarak...

Küçük Şeyler Hikaye Kitabından Hiç Adlı Hikaye

HİÇ Yirmi yaşındaydı. Kaderin kendi çalışma ve gayretine terk ve teslim ettiği annesiyle kız kardeşinin geçimi için, birbirlerinden önce emellerine kavuşmanın hırslıca sevdasıyla birbirlerini çiğneyerek menfaat meydanında üstünlük için hücum eden insan akıntılarına girmiş, insanoğlunun amaçlarına sığındığı muzlim köşelere kadar sokulmuştu....

Muallim Naci

Muallim Naci Kimdir Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi (1850 -1893) Tanzimat Dönemi’nde yaşamasına rağmen divan edebiyatı anlayışını savunmuş, eski edebiyat ile yeni edebiyat taraftarlarının lideri olmuştur. Recaizade Mahmut Ekrem’in “kulak için kafiye” anlayışına karşı Muallim Naci, “göz için uyak”...

Recaizade Mahmut Ekrem

Recaizade Mahmut Ekrem Kimdir Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi (1847 -1917) Tanzimat II. Dönemi’ni başlatan ve yeniliklere öncülük eden biridir. Tevfik Fikret’in akıl hocasıdır. Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir, demiştir. Edebiyatımıza şiir, roman, tiyatro, eleştiri (tenkit), ders...

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Kısaca Özeti Şemsettin Sami

Şemsettin SAMİ Kimdir Hayatı Biyografisi (1850-1904) Dille ilgili çalışmalarıyla sözlük, ansiklopedi ve çeviri romanlarıyla tanınmıştır. Dilin sadeleşmesi ve güzelleşmesi için konuşma diline yaklaşılması gerektiğini savunmuştur. Orhun Yazıtları’nı ve Kutadgu Bilig’i Türkiye Türkçesine çevirmiştir. Sabah ve Tercüman-ı Şark adlı gazeteleri çıkarmıştır. Şemsettin...

Ahmet Mithat Efendi

Ahmet Mithat Efendi Kimdir Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi Roman, hikaye, tiyatro, anı, tarih, gezi yazısı, makale gibi pek çok türde eser vermiştir. Bu yüzden Ahmet Mithat Efendi “yazı makinesi” olarak adlandırılır. Tercüman-ı Hakikat, Bedir, Devir gazetelerini çıkarmıştır. Yalın...

Tanzimat Dönemi Tiyatrosu

Tanzimat Birinci Dönem Tiyatrosu * Tiyatro türünün temelini Moliere’den yaptığı çevirilerle Ahmet Vefik Paşa atmıştır. * Batılı anlamda ilk tiyatro, Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı yapıtıdır. * Sahnelenen ilk tiyatro ise Namık Kemal’in “Vatan yahut Silistre” adlı yapıtıdır. * Tanzimat Dönemi’ne gelinceye...

Tanzimat Döneminde İlkler

İlk resmi gazete: Takvim-i Vakayi İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval, Şinasi Agah Efendi (1860) İkinci özel gazete: Tasvir-i Efkar (Şinasi) Yurt dışında çıkan ilk Türk gazetesi: Hürriyet (Londra), Namık Kemal Ziya Paşa İlk Türkçe dergi:...

Tanzimat Döneminde Roman ve Öykü

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı Roman ve (Öykü) Hikaye Tanzimat Dönemi öncesi Türk edebiyatında hikaye ve roman türleri yoktu. Olay kaynaklı eserler, daha çok mesnevi ve halk hikayeleri türünde yazılmıştır. Türk edebiyatında roman, çevirilerle başlamıştır. Bu alanda ilk eser, Yusuf Kamil Paşa’nın...

Tanzimat Şiiri

Birinci Dönem Tanzimat Şiiri Bu dönemde biçim eski olup yeni konular işlenmiştir. Gazel, kaside, terkibibent gibi nazım şekilleri kullanılmış; konu olarak da ilk kez vatan, eşitlik, hürriyet işlenmiştir. Divan şiirine göre şiirin konu alanı genişletilmiştir. Konu bütünlüğü esas alınmıştır. Aruz ölçüsü...